messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นายยงชัย มังธานี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนิตตา ป่งกวาน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมลนภา หาญจางสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพงษ์ศักดิ์ ทัศมี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทร์ศิริ เจริญไชย
นิติกร
โทร : -
นายเชาวลิต พวงประดิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กาญจนา โยธาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐชยา อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.อมรรัตน์ บุตรแสนคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
นายมโนทัย สุคำภา
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
นายทักษิณ คำแพง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงศ์ กลมเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล อุปชัย
พนักงานดับเพลิง
นายทองคำ มูลบุตร
นักการภารโรง