องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด : ๑.หลักการและเหตุผล ปัจจุบันผู้สูงอายุตำบลอินทร์แปลง มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพได้แก่ปัญหาการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และอีกหลายๆโรค ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ทั้งคุณภาพชีวิตลดลง ตลอดจนผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และบทบาทของครอบครัวต่อการดูแลผู้สูงอายุเริ่มมีแนวโน้มลดลง ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายและกำหนดแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุตลอดมา แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ทั้งนี้แม้แต่การเข้าถึงบริการที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจากยังเป็นการดูแลและบริการที่แยกส่วนระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ดังนั้นจึงได้จัดทำ โครงการผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ๒.วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อความรู้เรื่องการดูการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ๒.๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ๒.๓ เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและพูดคุยกันระหว่างผู้สูงอายุ ๒.๔ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๒.๕ เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลอินทร์แปลงได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคม สามารถดำรงชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่มีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีความสุข ๓. เป้าหมาย ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลอินทร์แปลง จำนวน ๕๐ คน ๔.วิธีการดำเนินการ ๑. จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ๕ ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด (๑ วันทำการ) ๖. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ๕.ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้โพส : admin