messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : ยาเสพติดถือเป็น “ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ” ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่าง ๆ ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงครามหรือเน้นไปที่การปราบปรามจะดำเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษไม่ได้ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไปเพราะจากการสำรวจจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุนด้วย การดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทำงานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงได้จัดทำ “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้โพส : admin