ชื่อเรื่อง : จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง