ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการทั่วไปแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง(นายแสงสถิตย์ หวานน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง