ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ อบต.(นายศิริศักดิ์ หมั่นเสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง