ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง