ชื่อเรื่อง : โครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูทืี่ 8 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร