messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 0812607207
นายไทยรัตน์ นาคบุตร
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 06-13713957
นายบุญเส็ง สมศิลป์
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0828549048
นายเวช ยอดต้น
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0937927305
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 0611091114
นายไพรวรรณ์ คุณบุราณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 093-327-8873
account_box สมาชิกสภา
นายอนัน สายสอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 08-57436302
นายวรนิช บุตรแสนคม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 06-10531922
นายนริศร บุญเฮ้า
เลขานุการสภา อบต. (ปลัด อบต.)
โทร : 0611091114
นางหอมแพง แก้วอัคฮาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 08-07316499
นายสุบิน แปโค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 08-61722290
นายวิลัย สุทธิบ่าว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 08-57519873
นายไพมณี เพ็ชราชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 09-80973567
นางนภัสชล นำภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 08-47891769
นายพุทธา ชมพูพื้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 09-81856074
นายสำเนียร ศรีภูมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 09-85154944
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต.
โทร : 061-1091114
นายไพรวรรณ์ คุณบุราณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-327-8873
นายยงชัย มังธานี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-707236
นางสาวศรัญดา เผื่อนศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-98612796
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-2173442
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-09924953
account_box สำนักปลัด
นายยงชัย มังธานี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนิตตา ป่งกวาน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมลนภา หาญจางสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพงษ์ศักดิ์ ทัศมี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทร์ศิริ เจริญไชย
นิติกร
โทร : -
นายเชาวลิต พวงประดิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กาญจนา โยธาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐชยา อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.อมรรัตน์ บุตรแสนคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
นายมโนทัย สุคำภา
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
นายทักษิณ คำแพง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงศ์ กลมเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล อุปชัย
พนักงานดับเพลิง
นายทองคำ มูลบุตร
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางสาวศรัญดา เผื่อนศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-98612796
นางสาวพัชราพรรณ อุบลลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิรชา แสนแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.รุ่งอรุณ ถาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวิษณุ กองสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตตยา ไชยนา
คนงานทั่วไป
โทร : -
account_box กองช่าง
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายรุ่งโรจน์ ภูทองใบ
นายช่างโยธา
นายมนตรี สรวงศิริ
เจ้าพนักงานประปา
ราเชนทร์ พลราชม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายชาตรี กรพันธ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางวนิดา ถิตะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนารักษ์ แก้วสุทอ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายไชยวรรค์ บุญชื่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิกร พั่วพันศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญญาพร วงค์ธรรม
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.เยาวรัตน์ จันทร์ถง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น.ส.ราตรี สารโภคา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสิริมา จันทร์ละคร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดวงใจ ศรีมุกดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกัลยา หอมเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.เตือนใจ แจ่มบุญมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก