messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,100 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รูปตัวยู บ้านโพธิ์ทอง หมูู่ที่ 9 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน กว้าง 0.60 เมตร ยาว 90.00 เมตร และบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รูปตัวยู บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน กว้าง 0.60 เมตร ยาว 90.00 เมตร และบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รูปตัวยู บ้านโพธิ์ทอง หมูู่ที่ 9 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน กว้าง 0.60 เมตร ยาว 90.00 เมตร และบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,100 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง ทะเบียน 81-4127 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาแม่บ้านสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง(นางเครือฟ้า อุปชัย) เดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาคนงานส่งน้ำดื่ม(นายกระบวนเพรช เยี้ยมเจริญ) เดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาพนักงานประจำรถ EMS (นายสุริยัน โสภา) เดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาบุคคลดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง (นายศิริศักดิ์ หมั่นเสนา) เดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผุ้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี. โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนายยันยง โสภา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายยันยง โสภา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาคนงานส่งน้ำดื่ม(นายกระบวนเพรช เยี้ยมเจริญ) เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาพนักงานประจำรถ EMS (นายสุริยัน โสภา) เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาบุคคลดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง(นายศิริศักดิ์ หมั่นเสนา) เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา(นายจำลอง วงค์อนุ) เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา(นายธีรศักดิ์ ฝูงพิลา) เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง(นายวารินทร์ พิมเสน) เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาแม่บ้านสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง (นายเครือฟ้า อุปชัย) เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี. โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบควบคุมซัมเมอร์ส ประปาบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ประปาบ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ำในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 78.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.48 x 0.25 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 ม. ยาว 44.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.48 x 0.25 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 ม. ยาว 44.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.48 x 0.25 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 78.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.48 x 0.25 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 78.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิดขนาด 0.46 x 0.50 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 ม. ยาว 44.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.46 x 0.50 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายบุญยัง ถึง เขตทางหลวง 2092 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายศิริ ตรีจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านนายม ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนายวารินทร์ - บ้านนายพรหม หมูที่ 3 บ้านหัวนา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างขุดลอกห้วยไร่ตอนบน เริ่มจากห้วยกุดรังลงมา บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 500.00 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 2.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างขุดลอกห้วยผักกูด บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 500 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 ม. ไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างขุดลอกหนองแห้ว บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน หนองน้ำมีเนื้อที่ 5,790 ตร.ม. ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 ม. ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 10,400 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
1 - 50 (ทั้งหมด 1003 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21