messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
E- Service[12 มิถุนายน 2567]
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง[7 พฤษภาคม 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567[16 เมษายน 2567]
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่[7 มีนาคม 2567]
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-ray[30 มกราคม 2567]
สารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[23 มกราคม 2567]
โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เปิดจำนหน่ายสินค้าทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. - 19.00 น.[7 ธันวาคม 2566]
สารประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว [7 ธันวาคม 2566]
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)[26 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด[3 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 103 รายการ)