messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานประเมินภาษี พนักงานเก็บภาษี และพนักงานสำรวจภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. อินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
คำสั่งแต่งต้้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2