องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสานเปลและถักพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า
รายละเอียด : ประชาชนในพื้นที่ตำบลอินทร์แปลง ประกอบอาชีพที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม ซึ่งพบว่ามีปัญหาด้านผลผลิตที่ตกต่ำ และราคาผลผลิตไม่แน่นอน ทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน ประชาชนในชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง แต่คุณภาพของผลผลิตอาชีพนั้นๆ ยังไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากประชาชนขาดการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ได้เล็งเห็นปัญหา ในด้านศักยภาพการผลิตการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ของประชาชนในชุมชน ซึ่งตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีประชากรทั้งหมด ๔,๓๒๓ ราย โดยแยกเป็น หญิง จำนวน ๒,๑๘๔ ราย ชาย จำนวน ๒,๑๓๙ ราย จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่พบว่ามีกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๔๗๙ ราย ผู้พิการ จำนวน ๑๗๓ ราย และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๕๐ ราย รวมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๗๐๒ ราย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จึงได้สำรวจกลุ่ม ๓ กลุ่ม เพื่อสอบถามถึงความประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ โดยอาชีพที่ชุมชนต้องการฝึกอบรมคือ ผลิตภัณฑ์ด้วยเศษผ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสานเปลและถักพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า เพื่อให้ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่ว่างจากการทำการเกษตร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อฝึกอบรมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสานเปล และถักพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓. เพื่อให้ผู้เรียน นำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา สร้างคุณค่า ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน ๓๐ คน ดังนี้ 1.ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐ คน 2.ผู้พิการ จำนวน ๕ คน 3.ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๕ คน ๔.กลุ่มสตรี จำนวน ๑๐ คน ในเขตตำบลอินทร์แปลง สถานที่จัดฝึกอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ๔. วิธีการดำเนินการ ๑. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ ๒. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ๓. จัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ๕. ดำเนินงานตามโครงการสานเปล และถักพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า ๖. สรุปผลโครงการโดยรูปภาพประกอบ . ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖5
ผู้โพส : admin